Dienstverlening door BW Finance

De dienstverleningsactiviteiten en -werkzaamheden op het gebied van financieel administratieve en fiscale ondersteuning kunnen als volgt worden omschreven:

Financiële administratie
Wij verzorgen voor bedrijven het inboeken in kas-, bank- en giroboek(en), alsmede het voeren en/of beheren van de debiteuren- en de crediteurenadministratie en het opstellen en indienen van de periodieke (maand-/kwartaal-/suppletie-)aangifte omzetbelasting (BTW), inclusief de eventuele ICP-aangifte. Daarnaast wordt er na afloop van het (ondernemings-/instellings-)boekjaar een financieel jaarverslag of jaarrekening opgesteld. En verder kunnen er separate afspraken worden gemaakt over het periodiek aanleveren van tussentijdse managementrapportages.

Salarisadministratie
Het voeren van de salarisadministratie is door ons uit efficiency overwegingen uitbesteed aan een gespecialiseerde salarisverwerker. Dit gebeurt echter wel onder onze verantwoordelijkheid. Wij fungeren dan ook als uw aanspreekpunt voor het doorgeven van mutaties en bij het stellen van inhoudelijke vragen met betrekking tot de salarisverwerking. Maandelijks worden er door ons de salarisstroken opgeleverd en na afloop van het kalenderjaar de jaaropgaven (per werknemer) en het cumulatieve jaarwerk. Daarnaast wordt ook de maandelijkse aangifte loonheffingen door ons ingediend.

Fiscale ondersteuning
Naast de hiervoor reeds genoemde aangiften omzetbelasting en loonheffingen, verzorgen wij voor ondernemers en bedrijven tevens de jaarlijkse (winst-)aangifte inkomstenbelasting en, indien van toepassing, de aangifte vennootschapsbelasting.

Voor particulieren verzorgen wij uiteraard ook de aangifte inkomstenbelasting. Verder kunnen wij een verzoek tot voorlopige teruggaaf en/of aanvraag voor één van de inkomenstoeslagen indienen. En het eventueel opstellen van een bezwaarschrift ten behoeve van de Belastingdienst of het indienen van een middelingverzoek inkomstenbelasting behoort ook tot onze fiscale dienstverleningsactiviteiten.

Voor specifieke en ingewikkelde fiscale aangelegenheden of vraagstukken, doen wij een beroep op fiscaal specialisten.

Interim-/Detacheringopdrachten
Tot onze dienstverleningsactiviteiten behoort tevens het (tijdelijk) formatief en/of op projectbasis invullen van interim-/detacheringopdrachten bij ondernemingen en instellingen, in zowel de profit als not-for-profit sector. Bij de formatieve en op projectbasis uit te voeren financieel administratieve en fiscale taken en/of werkzaamheden kan onder andere worden gedacht aan het opstellen van een begroting, tussentijdse managementsrapportages of (geconsolideerde)  jaarrekening, het tijdelijke invullen van een formatieve financiële-, administrateurs- of controllerfunctie, het projectmatig opzetten, inrichten en implementeren van een vaste activa module in financiële administratie, het projectmatig opzetten en inrichten van een kostprijs(reken-)model, etc..
BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance BW Finance